Kandydaci Do Pracy

Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy? Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Pani / Pana danych osobowych?

Pani / Pana dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Pani / Pana.

Od kandydatów zbieramy dane obowiązkowe wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy, takie jak imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także inne dane osobowe, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.
Podanie danych wskazanych w art. 22(1) Kodeksu pracy lub przepisach szczególnych jest wymogiem ustawowym (w przypadku kandydatów zatrudnianych w oparciu o umowę o pracę). Konsekwencją niepodania tych danych jest niemożność nawiązania zatrudnienia.

Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na ALSTAL (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Przy okazji wypełniania elektronicznego formularza aplikacyjnego lub przesyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne oraz dokumenty towarzyszące w inny sposób, może Pan / Pani również podać nam inne dane osobowe, takie jak np. wizerunek, data urodzenia czy stan cywilny. Podanie tych danych przez kandydatów jest całkowicie dobrowolne, może się jednak przyczynić do lepszego poznania przez ALSTAL Pani / Pana kandydatury. Niepodanie tych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest dobrowolnie udzielona przez Panią / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani / Pana dane osobowe będą również przetwarzane przez ALSTAL w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów ALSTAL. Dotyczy to w szczególności zapobiegania oszustwom, celów statystycznych, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez ALSTAL obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pani / Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych, o ile wyrazisz na to odrębną zgodę. W takim przypadku prosimy o umieszczenie w Pani / Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz dokumentach mu towarzyszących w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego przez ALSTAL Grupa Budowlana  Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 99, 85-717 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326054; NIP: 556-26-84-532; REGON: 340563903 oraz dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadku opisanym powyżej jest dobrowolnie udzielona przez Panią / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jak długo przechowujemy Pani / Pana dane osobowe?

Czas, przez który przetwarzane i przechowywane są Pani / Pana dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie. W każdym przypadku dane będą przechowywane przez ALSTAL przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania.
Zasadniczo Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez ALSTAL procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz dodatkowo przez okres 3 miesięcy.
Po upływie tego czasu Pani / Pana dane osobowe w zakresie informacji o przeprowadzonej rekrutacji będą przetwarzane przez okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych w celu umożliwienia ALSTAL obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia takich roszczeń, jeżeli zaistnieje ryzyko wysunięcia takich roszczeń przez lub w stosunku do ALSTAL. Co do zasady jest to okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
Dane przetwarzane przez ALSTAL na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Panią / Pana zgody, w szczególności w przypadku wyrażenia przez Panią / Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez ALSTAL, będą przechowywane do momentu cofnięcia udzielonej zgody.

Czy udostępniamy Pani / Pana podmiotom trzecim?

Pani / Pana dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom władzy publicznej. Innym podmiotom trzecim Pani / Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udostępnienie takich danych.
Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie ALSTAL (podmioty przetwarzające), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z ALSTAL, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą
ze strony ALSTAL.

Czy przekazujemy Pani / Pana dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez ALSTAL poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacjom zagranicznym.

Jakie prawa przysługują Pani / Panu w odniesieniu do danych osobowych?

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych – z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ALSTAL. W takim przypadku ALSTAL przestanie przetwarzać Pani / Pana dane w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją dla ALSTAL ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani / Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

Cofnięcie dobrowolnie udzielonej zgody przez Panią / Pana będzie równoznaczne z zaprzestaniem przetwarzania Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych na tej podstawie.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważa Pani / Pan, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane przez ALSTAL w sposób niezgodny z prawem, wówczas przysługuje Pani / Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy profilujemy Pani / Pana dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Pani / Pan decyzje?

ALSTAL nie stosuje w stosunku do Pani / Pana profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.
zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.